WPROWADZENIE

Zakład Socjologii Organizacji i Instytucji Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej oraz Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji pt. PRAWO DO MIASTA. INSTYTUCJE, SYSTEMY, PROCESY (PDM-2021), która odbędzie się w formie zdalnej w dniach 06-10 grudnia 2021 roku.

Celem konferencji jest stworzenie forum do dyskusji nad materiałem koncepcyjnym, dorobkiem teoretycznym oraz wynikami badań, dotyczącymi funkcjonowania miasta jako przestrzeni doświadczanej oraz wytwarzanej przez aktorów społecznych. Stanowi ona przedmiot naszego zainteresowania między innymi w następujących, ramowo zarysowanych wariantach teoretycznych:

1. jako podlegająca działaniom aktorów społecznych (RAT/RCT), zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych – instytucjonalnych oraz pozainstytucjonalnych, w tym wysuwanych przez nich postulatów bądź partykularnych roszczeń dotyczących prawa do miasta;

2. jako obszar kształtowania się specyficznych struktur czy systemów, z uwzględnieniem ich wzajemnych zależności oraz zmian poszczególnych elementów, które przyczyniają się do modyfikacji pozostałych, a także związane z nimi możliwości podtrzymywania pola władzy, zwłaszcza politycznej oraz ekonomicznej, a zarazem nadawania oraz odbierania uprawnień i tworzenia barier dostępu związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznej;

3. jako obszar produkcji kulturowej, z uwzględnieniem rywalizacji dotyczącej wartości intelektualnej bądź artystycznej jej wytworów i legitymizacji ich obecności w przestrzeni publicznej oraz wpływu tych działań na funkcjonowanie miasta.

Punktem stycznym dla naszych rozważań oraz wymiany doświadczeń będzie „prawo do miasta”. Przy tym, wykraczamy poza wizję owego prawa, którą skonstruował w wieku XX francuski socjolog i filozof Henri Lefebvre, wraz z jej ideowym umocowaniem, a również propozycje jego kontynuatorów i rewizje czynione przez adwersarzy. Raczej niż kreślenie utopii opartego na niej ładu interesować nas będzie ono w rozumieniu socjologicznym lub realizmu prawniczego jako „prawo w działaniu” (law in action). Innymi słowy, obiektem naszych rozważań będzie raczej to, co jest, jakie mechanizmy tym rządzą i jakie może pociągać za sobą konsekwencje dla funkcjonowania miasta, a nie co według kogoś powinno być.

Skoncentrujemy się z jednej strony na analizie stanu rzeczy dotyczącego działania aktorów społecznych, a z drugiej – na specyfice struktur oraz mechanizmów społeczno-politycznych, które regulują zachowanie się ludzi oraz funkcjonowanie instytucji. Gdy mowa o drugiej kwestii, będziemy posługiwać się terminem instytucja w szerokim rozumieniu, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów jej konceptualizacji proponowanych w obrębie neoinstytucjonalizmu oraz nowego instytucjonalizmu, zważywszy że zapewniają one potencjał do analizy obowiązujących reguł gry, tak zwanych zracjonalizowanych mitów (Meyer i Rowan), sposobów legitymizacji, a także badań otoczenia instytucjonalnego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa przedstawicieli socjologii, prawa, architektury i urbanistyki, specjalistów z zakresu ochrony środowiska, technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK), zarządzania i administracji, nauk politycznych, antropologii kultury, etnologii, a także badaczy reprezentujących inne dyscypliny, których obszar zainteresowań mieści się w zakresie przedmiotowym konferencji. Mamy nadzieję, że PDM-2021 stanie się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń oraz sprzyjać będzie nawiązywaniu przez Państwa kontaktów o charakterze interdyscyplinarnym, a także inicjowaniu wspólnych prac badawczo-rozwojowych.

Może też okazać się znakomitym impulsem do nawiązywania współpracy przez przedstawicieli świata nauki z przedsiębiorstwami branż, których działalność wiąże się z tematyką PDM-2021, podmiotami szczebla samorządowego i organizacjami pozarządowymi. Ponadto, może w sposób inspirujący prowadzić do rewizji konwencjonalnych sposobów myślenia o zarządzaniu, a także mobilizować do konstruktywnych zmian w praktyce zarządczej.