REŻIMY MIEJSKIE

Sesja poświęcona będzie problematyce reżimów miejskich (ang. urban regimes), rozumianych jako relatywnie stabilne koalicje aktorów społecznych, które dysponują środkami do sprawowania władzy na scenie miejskiej. Interesować nas będą wzorce formalnego oraz nieformalnego władania, konflikty o korzystanie z przestrzeni miejskiej z udziałem właścicieli obiektów, deweloperów, ekologów, a również władz samorządowych i in., a także formy oraz zakres instytucjonalizacji grup interesu – z zastrzeżeniem dbałości o neutralność ideową prowadzonych analiz.

Oprócz koncepcji reżimów miejskich zachęcamy Państwa do ulokowania tematyki referatów w ramach teoretycznych, które proponuje socjologia konfliktu oraz nowy/neoinstytucjonalizm, z uwzględnieniem specyficznych sposobów rozumienia takich kategorii jak instytucja, władza, kontrola, czy legitymizacja. Znakomitą perspektywę zapewni również koncepcja ekologii społecznej, przyjęta w obrębie szkoły chicagowskiej w socjologii (a nie w alternatywnym rozumieniu tego pojęcia, odnoszącym się do idealistycznych wizji m.in. inspirowanych anarchizmem społecznym), w której soczewką są zwłaszcza kategorie segregacji, koncentracji, inwazji oraz sukcesji, dotyczące procesów, jakim podlegają relacje społeczno-przestrzenne. Referaty poświęcone mogą być na przykład konfliktom o zawłaszczanie przestrzeni, których przedmiotem jest kontrola nad dzielnicą oraz przywileje w postaci dostępu do rzadkich dóbr czy zasobów. Tematem wartym uwagi będą też spory, zwłaszcza z udziałem mniejszości narodowych lub etnicznych bądź wspólnot wyznaniowych, jakie toczą się wokół usankcjonowania miejsca pamięci lub kultu czy też innego obiektu na terenie miasta, do którego każda z nich rości sobie prawa.