MIASTO PO KRYZYSIE A SPOŁECZNY POTENCJAŁ ROZWOJU

Sesja poświęcona będzie sposobom radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi ośrodków miejskich, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i pozainstytucjonalnym. Sprawa dotyczy dostarczania bodźców na rzecz kreowania oraz promowania postaw prorozwojowych, a także zapewniania warunków infrastrukturalnych do podejmowania działań oddolnych. Celem sesji jest skupienie uwagi na znaczeniu potencjału społecznego współczesnych miast oraz możliwości jego wykorzystania, zwłaszcza wobec dotkliwych sytuacji kryzysowych. Ponieważ kryzys jest nieuchronnym etapem w każdym procesie rozwojowym, co również dotyczy miast, kluczowe jest myślenie oraz podejmowanie działań na rzecz jego przewidywania (tzw. foresightowe), zarządzania nim, niwelowania jego skutków oraz wdrażania rozwiązań pokryzysowych.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów dotyczących skutecznych narzędzi służących wykorzystywaniu potencjału społecznego miast, budowaniu wzorców i mechanizmów mobilizacji społecznej na użytek zarządzania kryzysowego, a także kreowaniu świadomości publicznej wobec kryzysu – czy to istniejącego czy potencjalnego. Zachęcamy do prezentowania programów rozwojowych, które zastosowane zostały z powodzeniem czy to w Polsce czy na świecie, tj. przyniosły długofalowe i wymierne efekty w postaci spektakularnego odrodzenia się miasta po kryzysie.