MIASTO INTELIGENTNE W ŚWIETLE WYZWAŃ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

Określenie miasto inteligentne (ang. smart city) dotyczy takiego ośrodka miejskiego, które cechuje stosowanie w sposób zrównoważony technologii informacyjno-komunikacyjnych – zarówno w celu zwiększenia wydajności infrastrukturalnej, m.in. poprzez optymalizację interaktywności systemów, jak i poprawy jakości życia oraz dbałości o środowisko. Powinno być ono nie tylko miejscem zdrowym, bezpiecznym, inkluzywnym, pełnym energii i wigoru, ale także “odpornym” (ang.: resilient), czyli reagującym w sposób elastyczny na wyzwania dotyczące środowiska naturalnego, społeczno-ekonomicznego itd.  Przyjmując za punkt wyjścia takie rozumienie miasta inteligentnego oraz jego integralny związek z postulatem  zrównoważonego rozwoju, serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania referatów, których tematyka mieści się w następujących obszarach badawczych:

I. Innowacje technologiczne podnoszące jakość środowiska i życia w mieście:

1.  Innowacje technologiczne w obszarze transportu, gospodarki odpadami, budownictwa, administracji publicznej, kultury, edukacji, zdrowia i in., wraz z przykładami dobrych praktyk.
2.  Korzyści i koszty innowacji technologicznych. Czy polskie miasta stać na bycie „smart”? Koszty utrzymania i dalszy rozwój produktu “smart” a budżet miasta.

II. Budowanie społeczności lokalnej jako wyraz twórczego zaangażowania mieszkańców w rozwój inkluzywności oraz odporności (ang. resilience) miasta:


1. Ewolucja koncepcji: czy smart city to tylko technologia?
2. Smart city 4,0 – przykłady dobrych praktyk

III. Dokąd zmierza miasto? Wyzwania zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast w sytuacji pandemicznej oraz postpandemicznej. Nowe problemy, strategie rozwoju, modele smart city, itp.