TYPY WŁASNOŚCI, MECHANIZMY UTOWAROWIENIA I SPOSOBY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Sesja dotyczyć będzie zależności pomiędzy (1) rodzajami własności (m.in. państwowej, samorządowej, instytucjonalnej i prywatnej) poszczególnych dóbr i zasobów miejskich a (2) sposobami zarządzania nimi przez formalnych lub realnych dysponentów. Zakładamy, że kształt tych zależności przesądza o (3) stopniu utowarowienia (bądź odtowarowienia) dóbr i zasobów.

Interesować nas będą w szczególności napięcia lokujące się na osi pomiędzy tendencją do utowarowienia przestrzeni, usług i dóbr miejskich (przejawiającą się m.in. w rozszerzaniu stref płatnego parkowania czy powstawaniu galerii handlowych) a – dochodzącą do głosu – tendencją odwrotną np. w postaci udostępniania i zagospodarowywania nieruchomości gruntowych na użytek publiczny, powstawania lub rewitalizacji istniejących terenów parkowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych itd.

Zapraszamy do zgłaszania referatów dotyczących tych zjawisk oraz ich uwarunkowań społecznych, gospodarczych i politycznych, a także związanych z nimi konfliktów interesów. Znajdują one odzwierciedlenie w większości polityk miejskich, w tym mieszkaniowej, przestrzennej, transportowej, kulturalnej oraz edukacyjnej – jest to również istotna kwestia, którą planujemy podjąć podczas dyskusji na temat prawa do miasta.