WSPÓŁCZESNE WYMAGANIA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO, JEGO STANDARDY I METODY OCENY

Środowisko mieszkaniowe jest obszarem, z którym czujemy się związani, odnajdujemy w nim swoje ulubione miejsca,  utożsamiamy się z nim, angażujemy w nie swoje emocje i traktujemy jako „nasze”. W związku z tym, dyskusja na temat metod oceny jakości tego środowiska nie powinna ograniczać się do obiektywnych wskaźników, ale też uwzględniać subiektywne opinie i odczucia mieszkańców. Nie jest to łatwe zadanie zważywszy na dynamikę z jednej strony potrzeb, wymagań oraz aspiracji mieszkaniowych ludności, a z drugiej strony możliwości ich finansowania. Nie bez znaczenia dla oczekiwań wobec środowiska mieszkaniowego są też zmiany stylów życia – ta ostatnia kwestia nabrała szczególnego znaczenia w związku z ograniczeniami codziennego funkcjonowania, jakie pojawiły się w związku z pandemią.

Należy podkreślić, że brak jest uniwersalnej metody analizy jakości środowiska mieszkaniowego, to jest takiej, której zastosowanie byłoby zasadne niezależnie od jego specyfiki i w każdej lokalizacji. Analiza powinna stwarzać możliwość kompleksowego spojrzenia i tym samym mieć charakter interdyscyplinarny. Celem sesji jest prezentacja referatów, a następnie podjęcie dyskusji eksperckiej na temat jakości środowiska mieszkaniowego, w tym zdefiniowania kategorii takich jak wysoki standardkomfort w obliczu procesów rozwoju cywilizacyjnego, a także wiążących się z nim zagrożeń. Interesuje nas ustalenie, jakimi dysponujemy możliwościami oceny obszarów mieszkaniowych i wyciągnięcie obiektywnych wniosków.

Spodziewanym efektem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie pożądanych kierunków podnoszenia jakości obszarów mieszkaniowych, a także wskazanie jej kluczowych elementów i czynników, a także uwarunkowań, które należy uwzględnić w ramach oceny środowiska mieszkaniowego, a wcześniej przy doborze odpowiednich metod tej oceny.